VOOR VRAGEN RONDOM ETEN

 

Vragen

Wanneer u een kind heeft dat al langere tijd niet goed eet, dan maakt u zich misschien zorgen over de gezondheid van uw kind. Als de jeugdarts, huisarts of kinderarts denkt dat het nodig is om dit eetprobleem te behandelen, verwijst hij u naar het EETteam. Ook kunt u op eigen initiatief contact zoeken met het EETteamAssen.

 

Eetproblemen en overgewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie en kunnen uitzichtloos lijken. Toch zijn ze met de juiste aanpak vaak goed op te lossen. Het Eetteam wil u en uw kind daarbij graag ondersteunen. Het doel van de begeleiding door het Eetteam is te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van uw kind. Kortom, een kind dat ‘lekker in zijn vel’ zit.

 

Het EETteamASSEN voorziet in een laagdrempelige, professionele voorziening voor ouders en hun kinderen, die te maken hebben met vragen rondom het eten. Ook kunnen zorgverleners vragen stellen.
Deze vragen worden multidisciplinair besproken. Het EETteamASSEN bestaat uit de volgende disciplines: kinderdiëtist, orthopedagoog, preverbaal logopedist, (kinder-)fysiotherapeut.

 

Het EETteam onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar.
Indicaties voor verwijzing zijn:

 • Moeite met drinken uit de borst of fles bij baby’s
 • Moeite met de overstap naar vaste voeding of grovere stukjes
 • Veel verslikken, eten ‘hamsteren’ in de wangzak of eten uitspugen
 • Onvoldoende gewichtstoename, zonder direct aanwijsbare oorzaak
 • Gebruik van sondevoeding, waarbij de vraag is hoe deze kan worden afgebouwd
 • Kieskeurig eetgedrag, waardoor de voeding onvolwaardig is
 • Traumatische gebeurtenissen die hun weerslag hebben op het eetgedrag en gewicht
 • Onverzadigbaar eetgedrag, waardoor een kind overgewicht/obesitas ontwikkelt
 • Overgewicht, waarbij multidisciplinaire behandeling gewenst is
 • Eetbuien of lijngericht eetgedrag bij pubers
 • Fixatie op gezond eten
 • Enzovoort…; als u twijfelt of het een “probleem” is, kunt u altijd contact opnemen
 

Uw kind kan bij het EETteam worden aangemeld op verwijzing van een arts. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts of kinderarts zijn.
Nadat u uw kind heeft aangemeld krijgt u van ons een vragenlijst en een eetdagboek toegestuurd. Het eetdagboek en de vragenlijst vormen de basis voor de afspraak. Na de eerste afspraak wordt bekeken welke leden van het EETteam belangrijk zijn voor de behandeling van uw kind.

 
 
 
 
 

Eetteam Assen

 

Eetproblemen bij kinderen staan vaak niet op zichzelf; Multidisciplinaire aanpak Eetteam heeft zich in twee jaar bewezen

Te veel eten, te weinig eten, eenzijdig eten, angst om te eten. Eetproblemen bij kinderen kennen veel verschijningsvormen. Maar kenmerkend is dat veel van die problemen niet op zichzelf staan. Daarom kiest het Eetteam in Assen ervoor om vanuit verschillende invalshoeken en disciplines naar een eetprobleem te kijken. Zo is het mogelijk om kinderen en hun omgeving hulp op maat te bieden en succesvol te werken aan oplossingen.

Ontstaan
Twee van de initiatiefnemers van het Eetteam zijn diëtiste Stijn van der Graaf en kinderfysiotherapeut Harry Jan Keizer. Zij waren al langer bezig met het thema ”gezond gewicht”. In dat kader werd een multidisciplinair behandelaanbod in de eerste lijn gemist. Daarom zijn zij medio 2017, samen met een GZ-psycholoog, een orthopedagoog en een preverbaal logopediste het Eetteam gestart. Het Eetteam legt juist de nadruk op een laagdrempelige aanpak met bredere aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Voordeel van de naam is dat deze niet verwijst naar diëten of psychiatrie. Dat maakt de stap er naartoe voor veel ouders en kinderen makkelijker. Het Eetteam kijkt vanuit de diverse disciplines niet alleen naar voeding maar ook naar beweging, gedrag en het gezin.

Groei
Een groeiend aantal kinderen en hun ouders vindt inmiddels de weg naar het Eetteam. Het gaat inmiddels om meer dan 50 aanmeldingen per jaar. Een groot aantal komt via de GGD binnen. Kinderartsen en huisartsen verwijzen ook regelmatig naar het team. Tevens kunnen ouders zich rechtstreeks aanmelden en maken hiervan ook gebruik. Dat gebeurt als er zorgen zijn of wanneer het kind zelf last heeft van zijn eetpatroon. De constante aanmeldstroom laat zien dat het Eetteam voldoende bekend is en vertrouwen geniet van andere professionals. Belangrijk daarvoor is de vlotte terugkoppeling aan verwijzers zodat duidelijk is dat de melding goed is opgepakt.

Intake
Voordat ouders en kinderen terecht kunnen bij het Eetteam, vullen ze de oudervragenlijst in. De vragen gaan over de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Ook worden ouders gevraagd drie dagen lang een eetdagboek bij te houden. Daarin leggen ze van uur tot uur vast wat hun kind eet en drinkt. Bij de intake zijn maximaal drie professionals aanwezig. Zo hebben ze samen een compleet beeld van de situatie en bepalen samen het behandelplan.

Werkwijze
Het EETteam komt 1x per 2 weken een dagdeel bij elkaar voor intake en/of begeleiding. Op basis van de intake stelt het Eetteam samen met betrokkenen een behandelplan op maat op. In dit plan wordt gezocht naar de juiste samenhang tussen de verschillende vormen van zorg. De rol van het gezin is daarvan in alle gevallen een onderdeel.

Op- en afschalen
Kinderen die in behandeling zijn, worden zo nodig voor langere tijd gevolgd door het Eetteam. Het team komt twee maal per maand bij elkaar voor de intakes en het multidisciplinair overleg om de voortgang te bespreken. Daardoor kan het team makkelijk opschalen en afschalen. Er kan worden verwezen naar meer intensieve hulpverlening. Ook kan weer terugverwezen worden naar het EETteam.

Voordelen
De aanpak van het Eetteam heeft meerdere voordelen. Door de laagdrempelige aanpak komen eetproblemen sneller in beeld. Hierdoor worden in een vroegtijdig stadium grotere problemen en daarmee hoge zorgkosten voorkomen.
De inzet van meerdere disciplines maakt hulp op maat mogelijk. Dit is voor ouders en hun kinderen erg prettig omdat ze bij één instantie direct worden geholpen op alle vlakken.
Het voorbeeld van een jongen met een autistische stoornis is een goede illustratie van deze voordelen. Toen hij en zijn vader bij het Eetteam kwamen, had hij ernstig ondergewicht. Eigenlijk was sondevoeding nog de enige optie. Daar schrokken ze behoorlijk van. Ze zijn toen hard aan de slag gegaan met de adviezen van de diëtiste. De orthopedagoog ging ondertussen aan de slag met de problemen in het gezin. Dit heeft goed gewerkt. Binnen een paar weken was hij al weer goed aangekomen. De jongen trots en een kostbare opname in het ziekenhuis was hiermee voorkomen.

Doorgaan
Met ruim 100 gevallen en ruim 70 afgeronde trajecten per jaar heeft het Eetteam zijn meerwaarde inmiddels bewezen. Het verdient dan ook een vaste plek in het totale aanbod aan hulp en ondersteuning. Het is nog niet zeker dat dit ook gaat gebeuren. Er is nu alleen tijdelijke projectfinanciering tot en met 2019 vanuit GIDS (Gezond In De Stad). Verder steken de deelnemende organisaties er veel (eigen) tijd en energie in. Om kinderen met eetproblemen succesvol te blijven behandelen is een breder commitment en structurele financiering nodig.De afspraken zijn op donderdagmiddag aan de Molenstraat 271.
De intakes worden gedaan door een kinderdiëtist en een orthopedagoog.
Na de intake wordt samen met u bepaald hoe het vervolgtraject zal zijn.

Alle kosten voor behandeling door de zorgverleners wordt vergoed.

Het EETteamASSEN is een initiatief van Diëtistenpraktijk Drenthe, de Molengaard Kinderfysiotherapie, Logopedisch Centrum Noord, Accare, GGD Drenthe en de kinderartsen van het WZA.

 
 

Contact

Aanmelden kan snel een eenvoudig door een mail te sturen naar aanmelden@eetteamassen.nl


Vermeld hierin altijd uw telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 
 

Contactgegevens